Lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seadusest § 24,

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
[RT I 2008, 13, 86 - jõust. 01.09.2008]

Pärnu Raeküla Lasteaia hoolekogu liikmed 2016-2017 õppeaastal:

Jrk. nr Nimi Esindaja
1. Kristjan Kullerkan Siidisabade rühma lapsevanem, hoolekogu esimees
3. Sandra Laas Siisikeste rühma lapsevanem
4. Annika Metsaots Kullalindude rühma lapsevanem, hoolekogu aseesimees
5. Kristi Randmaa Õnnelindude rühma lapsevanem
6. Helena Pruks Värvukeste rühma lapsevanem
7. Elerin Nergi Sirtsukeste rühma lapsevanem
8. Eve Laidvee Õpetajate esindaja
9. Kersti Liiva Linnavalitsuse poolt määratud esindaja