Pärnu Raeküla Lasteaia kodukord

KINNITATUD
Pärnu Raeküla Lasteaia hoolekogu otsusega 20.05.2015 nr 1-4/7
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.2. Kodukorraga saab tutvuda lasteaia veebilehel ja paberkandjal rühmas.
1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

Loe edasi PDF failist (5 lk)