PÄRNU RAEKÜLA LASTEAED

Moto 2017 page 001

2017-2018 õppeaasta tegevuskava

Alushariduse prioriteedid Pärnu linnas on: Iga lapse individuaalse, sotsiaalse, füüsilise ja vaimse arengu toetamine

1) koostöö arendamine erinevate huvigruppide vahel koostöö õpetajate ja õppeasutuste vahel, üksteiselt õppimine, koostöö lastevanematega, erinevate organisatsioonidega

2) eesti keele kui teise keele õppe korraldamise toetamine osalise keelekümbluse programmi ja kahesuunalise keeleõppeprojekti rakendamine, erinevate keeleõppemeetodite rakendamine muukeelsele lapsele eesti õppekeelega rühmades

3) erinevate aktiivõppemeetodite rakendamine loodus- ja keskkonnahariduslikes projektides osalemine, koostöö koolitusasutustega, üksteiselt õppimine

4) tervise edendamine ja turvalisuse tagamine TEL-võrgustikus ja tervist edendavates projektides osalemine; lapsi igakülgselt arendava ja turvalise õpikeskkonna kujundamine

Pärnu linna prioriteetidest lähtuvalt on Pärnu Raeküla Lasteaia 2017-2018 õppeaasta moto ja peaeesmärgid alljärgnevad:

Moto: „Meie kingitus Eesti Vabariik 100“ 

2017-18 õppeaasta eesmärgid

1. Laste arengut ja sotsialiseerumist soodustava õpi- ja kasvukeskkonna loomine

- Iga lapse arengu toetamine, lähtuvalt tema eripärast, võimetest ja arengutasemest;

- laste kaasamine õppekasvatustöö kavandamisesse;

- aktiivõppemeetodite rakendamine – avastusõpe, väärtuskasvatus, robootika- ja programmeerimine (Bee-Bot mesimumm põrandarobotid), digivahendite kasutamine õppetöös (nt. nutitelefonid, tahvelarvutid); - muukeelse lapse arengu toetamine.

2. Kujundada lastes keskkonnateadlikku mõtteviisi, lähtudes kodukohast ja pärimusest

- Kodukoha kaardistatud õpipaikade kasutamine õppetöös;

- Pärnu linn kui õpikeskkond- osalemine muuseumiprogrammides, loodus- ja keskkonnahariduslikes projektides;

- eesmärgistatud õueõppe rakendamine;

- rahvus- ja üldkultuuriliste tõekspidamiste edasiandmine igapäevategevustes.

3. Tervist väärtustava eluviisi kujundamine

- Eakohaste tervisehoiakute kujundamine;

- tähelepanu pööramine lapse õige rühi kujunemisele;

- laste liikumisaktiivsuse suurendamine;

- turvalise õpikeskkonna kujundamine;

- vaimse tervise ja emotsionaalse arengu toetamine

-vaikuseminutid, meelerahumuinasjutud, laste jooga

Loe edasi tegevuskava PDF-failist (12 lk)