Pärnu Raeküla Lasteaia 2017/2018 õppeaasta eesmärgid:

1. Laste arengut ja sotsialiseerumist soodustava õpi- ja kasvukeskkonna loomine

- Iga lapse arengu toetamine, lähtuvalt tema eripärast, võimetest ja arengutasemest;

- laste kaasamine õppekasvatustöö kavandamisesse;

- aktiivõppemeetodite rakendamine – avastusõpe, väärtuskasvatus, robootika- ja programmeerimine (Bee-Bot mesimumm põrandarobotid), digivahendite kasutamine õppetöös (nt. nutitelefonid, tahvelarvutid); - muukeelse lapse arengu toetamine.

2. Kujundada lastes keskkonnateadlikku mõtteviisi, lähtudes kodukohast ja pärimusest

- Kodukoha kaardistatud õpipaikade kasutamine õppetöös;

- Pärnu linn kui õpikeskkond- osalemine muuseumiprogrammides, loodus- ja keskkonnahariduslikes projektides;

- eesmärgistatud õueõppe rakendamine;

- rahvus- ja üldkultuuriliste tõekspidamiste edasiandmine igapäevategevustes.

3. Tervist väärtustava eluviisi kujundamine

- Eakohaste tervisehoiakute kujundamine;

- tähelepanu pööramine lapse õige rühi kujunemisele;

- laste liikumisaktiivsuse suurendamine;

- turvalise õpikeskkonna kujundamine;

- vaimse tervise ja emotsionaalse arengu toetamine

-vaikuseminutid, meelerahumuinasjutud, laste jooga